درباره ما بیشتر بدانید

شرکت کادوس اوج صنعت

دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ ثبت شرکت: 1394/03/25

تاریخ صدور اولین پروانه ی طراحی و مونتاژ: 1395/03/10

تاریخ اعتبار آخرین پروانه ی طراحی و مونتاژ: 1404/03/16

خلاصه ای از عملکرد شرکت در حوزه ی نصب آسانسور تا پایان نیمه اول 1402

تعداد قراردادهای نصب: 229 دستگاه

تعداد استانداردهای تحویل شده: 175 دستگاه

تعداد پروژه های در دست اجرا 25 مورد

تعداد قراردادهای فعال سرویس و نگهداری: 235 دستگاه

تولید کابین آسانسور با ظرفیت 400 دستگاه در سال

بازرگانی کلیه قطعات آسانسور

 

شرکت کادوس اوج صنعت - دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت - تولید کابین آسانسور - بازرگانی کلیه قطعات آسانسور
شرکت کادوس اوج صنعت - دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت - تولید کابین آسانسور - بازرگانی کلیه قطعات آسانسور

----

مدیر عامل

*******

----

مدیر بازرگانی

*******